โครงการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
6 รอบ บมจ. กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้
เล็งเห็นคุณค่าในการพัฒนาชุมชนอย่างเท่าเทียมและ
ทั่วถึง จึงได้มุ่งสร้างเครือข่ายเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพื่อกระจายความเจริญสู่ชนบทที่ห่างไกล สร้างโอกาส
ให้เยาวชนได้เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการดำเนินธุรกิจสำหรับ
ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยสามารถ
ใช้เครือข่ายสารสนเทศสาธารณะ
       วันนี้...ชาว บมจ. กสท โทรคมนาคม มีความ
ภูมิใจในความเป็นผู้่ให้บริการรายแรก ที่สามารถนำ
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานง่าย สะดวก มาสู่ส่วน
ภูมิภาคในทุกอำเภอทั่วประเทศโดยขณะนี้เปิดให้บริการ
แล้ว ณ สำนักงานบริการโทรคมนาคมสาขาและที่ทำการ
ไปรษณีย์กว่า 800 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้ง
76 จังหวัด
THAI