Big Configuration
บริการ CAT NIX (National Internet Exchange)   บริการ Internet Gateway   ภายในประเทศ โดย  CAT NIX  จะทำหน้าที่เสมือนเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล Internet
ภายในประเทศ ซึ่งข้อมูล Internet จากผู้ใช้บริการที่เรียกไปยังปลายทางในประเทศทั้งหมดจะ
มาบรรจบ  และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันที่  CAT NIX  ทำให้ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการส่งTrafficไปยังต่างประเทศ แล้วจึงย้อนกลับมาภายในประเทศแบบบริการอื่น บริการ CAT NIX
จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับการใช้งาน Internet ภายในประเทศ

  ให้บริการ 3 แห่ง คือ
 1. อาคารโทรคมนาคม 30 ชั้น
 2. ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี
 3. สำนักงานบริการลูกค้า จ.สงขลา

  ให้บริการ 2 แห่ง คือ
 1. อาคารโทรคมนาคม 30 ชั้น
 2. ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี
เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจของท่าน เรามีบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญซึ่งได้รับ Certificate จาก Vendor ชั้นนำไว้คอยดูแลธุรกิจ
ของท่าน อาทิ เช่น   read more ...


Cisco Certified Design Associate


Cisco Certified Network Associate


Cisco Certified Internetwork Professional


Cisco Certified Network Professional


Cisco Certified Security Professional


CompTIA Security+


Microsoft Certified Professional Developer


1. รองรับการเชื่อมต่อวงจรขนาดใหญ่ ตอบสนองได้ทุกความต้องการ
ด้วยศักยภาพโครงข่ายที่มั่นคง  มีเสถียรภาพ  สามารถรองรับการเชื่อมต่อวงจรขนาดใหญ่  จึงมี  ISP  เกือบทั้งหมดในประเทศไทยเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อข่าย CAT NIX ในระดับ วงจรขนาด 1 Gbps รวมทั้งหมดกว่า 90 Gbps ซึ่งเป็นปริมาณความจุที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

2. รับ - ส่งข้อมูล Internet ภายในประเทศ ได้รววเร็วยิ่งขึ้น
เนื่องจาก Internet Traffic ภายในประเทศ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ ภายใต้เครื่อข่าย CAT NIX จึงช่วยร่นระยะทางของข้อมูล   และลดเวลาในการรับ - ส่งข้อมูล  Internet  ภายในประเทศที่สั้นที่สุด  การรับ - ส่งข้อมูล  จึงเป็นไปอย่าง
สะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น

3. ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า
การแลกเปลี่ยนข้อมูล  Internet  ภายในประเทศ ภายใต้  CAT NIX  ทำให้ไม่ต้องส่ง ข้อมูล Internet ไปแลกเปลี่ยนที่
ต่างประเทศ แล้วจึงย้อนกลับมาภายในประเทสอีกต่อไป เป็นการลดปริมาณ Traffic ของข้อมูลที่ต้องส่งไปต่างประเทศ ช่วยให้ ISP สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายวงจรระหว่างประเทศได้มาก- ฝ่ายบริการลูกค้าผู้ประกอบการ สายงานธุรกิจการตลาด บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
Tel. 0-2104-4655, 0-2104-4845
Fax. 0-2104-4098- ส่วนบริการอินเทอร์เน็ต ฝ่ายวิศวกรรมสื่อสารข้อมูล(บางรัก)
Tel. 0-2104-2372, 0-2104-2374 (be at service for 24 hrs.)
Fax. 0-2104-2270,
E-mail : admin-thix@cat.net.th- www.catdatacom.com
- www.cattelecom.com
- CAT Contact Center : 1322