| ข้อตกลงและเงื่อนไขการขอใช้ IP Address |
 
 
 
 
1. 
ห้ามผู้ใช้บริการใช้วิธีการหรือกระบวนการทางด้านเทคนิคในการกลั่นแกล้งหรือจงใจทำลายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วโลก เช่น Hacking, Denial of Service หรือ Virus Spreading หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือกระทำการอันเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่เช่นนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการปิดกั้น (Blocking) IP Address ซึ่งกระทำการดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป
 
 
 
 
2. 
ผู้ขอใช้จะต้องเป็นลูกค้าที่เช่าใช้บริการ Internet IP Network เท่านั้นและจะต้องคืน IP Address เมื่อสิ้นสุดการใช้บริการ และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

2.1 ผู้ขอใช้จะต้องกรอกแบบฟอร์มตามที่กำหนดอย่างละเอียด โดยสามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่ www.cat.net.th/ipและส่งแบบฟอร์มที่ admin-thix@cat.net.th หรือ hostmaster@cat.net.th ซึ่งขั้นตอนการติดต่อกับผู้ขอใช้ จะใช้วิธีติดต่อทาง E-mail เท่านั้น

2.2 กสทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาแบบคำขอที่ไม่มีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน ซึ่ง กสทฯ สามารถขอคำชี้แจงเพิ่มเติมเอกสาร เช่น Subnet Plans, Network Diagram, ใบสั่งซื้ออุปกรณ์, ใบส่งมอบอุปกรณ์ โดยผู้ขอใช้ไม่มีสิทธิโต้แย้งว่าเป็นความลับทั้งสิ้น

2.3 ผู้ขอใช้จะต้องชี้แจงจำนวน IP Address ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันและความต้องการมีการใช้ IP Address (IP planning) ในระยะเวลา 3 เดือน ถึง 1 ปีข้างหน้าในกรณีที่ชี้แจงการนำ IP Address ไปใช้งานไม่ชัดเจนผู้ใช้บริการไม่สิทธิที่จะอ้างความล่าช้าจากเหตุนี้ได้ โดย กสทฯ จะสงวนสิทธิ ที่จะจัดสรรจำนวน IP Address ตามความเหมาะสมเท่าที่ ผู้ใช้บริการส่งรายละเอียดมาให้พิจารณา ทั้งนี้ถ้า กสทฯ ได้พิจารณาจัดสรร IP Address ให้กับผู้ขอใช้แล้วถือว่าสิ้นสุดเด็ดขาด

2.4 กสทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะเรียกคืนหรือจัดสรร IP Address ใหม่ตามความเหมาะสม ได้ตลอดเวลา

2.5 ขั้นตอนการขอหรือคืน IP Address จะแสดงตาม  รูปภาพ

 
 
 
 
3. 
ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิระงับการให้บริการ และตรวจสอบการใช้งาน ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีการส่งผ่านข้อมูล (Data Transfer) มากผิดปกติ ซึ่งส่งผลกระทบในทางเสียหายอย่างรุนแรงกับผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ ในระบบของอินเทอร์เน็ต
 
 
 
 
4. 
ผู้ให้บริการเป็นเจ้าของในหมายเลข IP Address และสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงและเรียกคืนหมายเลข IP Address ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร
 
 
 
 
5. 
ในกรณีที่หมายเลข IP Address ที่ผู้ให้บริการจัดสรรให้ไปได้ติด Blacklist ของผู้ให้บริการข้อมูลต่างๆ หรือได้กระทำ ผิดกฎหมายที่ลุล่วงไปแล้ว ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในการแก้ไข Blacklist หรือจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำที่ ละเมิดต่อกฎหมายนั้นๆ โดยที่ผู้ให้บริการ ไม่ต้องรับผิดชอบทุกกรณี
 
 
 
 
 
| หมายเหตุ |
 
 
 
 
 
"1 IP Address" หมายความว่า /32 ในกรณี IPV4 , /64 ในกรณี IPV6
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2012 Internet Service Center., CAT Telecom Public Co., Ltd. All rights reserved.