Internet Service Center

CAT NIX (National Internet Exchange)


CAT NIX บริการ Internet Gateway ภายในประเทศ โดย CAT NIX จะทำหน้าที่เสมือนเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล Internet ภายในประเทศ ซึ่งข้อมูล Internet จากผู้ใช้บริการที่เรียกไปยังปลายทางในประเทศทั้งหมดจะ มาบรรจบ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันที่ CAT NIX ทำให้ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการส่งTrafficไปยังต่างประเทศ แล้วจึงย้อนกลับมาภายในประเทศแบบบริการอื่น บริการ CAT NIX จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับการใช้งาน Internet ภายในประเทศ


ข้อดีของบริการ CAT NIX


1. รองรับการเชื่อมต่อวงจรขนาดใหญ่ ตอบสนองได้ทุกความต้องการ

ด้วยศักยภาพโครงข่ายที่มั่นคง มีเสถียรภาพ สามารถรองรับการเชื่อมต่อวงจรขนาดใหญ่ จึงมี ISP เกือบทั้งหมดในประเทศไทยเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อข่าย CAT NIX ในระดับ วงจรขนาด 1 Gbps รวมทั้งหมดกว่า 90 Gbps ซึ่งเป็นปริมาณความจุที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ


2. รับ - ส่งข้อมูล Internet ภายในประเทศ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

เนื่องจาก Internet Traffic ภายในประเทศ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ ภายใต้เครื่อข่าย CAT NIX จึงช่วยร่นระยะทางของข้อมูล และลดเวลาในการรับ - ส่งข้อมูล Internet ภายในประเทศที่สั้นที่สุด การรับ - ส่งข้อมูล จึงเป็นไปอย่าง สะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น


3. ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า

การแลกเปลี่ยนข้อมูล Internet ภายในประเทศ ภายใต้ CAT NIX ทำให้ไม่ต้องส่ง ข้อมูล Internet ไปแลกเปลี่ยนที่ ต่างประเทศ แล้วจึงย้อนกลับมาภายในประเทสอีกต่อไป เป็นการลดปริมาณ Traffic ของข้อมูลที่ต้องส่งไปต่างประเทศ ช่วยให้ ISP สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายวงจรระหว่างประเทศได้มาก


สอบถามรายละเอียดการใช้บริการ

ฝ่ายบริการลูกค้าผู้ประกอบการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
Tel. 0-2104-4655, 0-2104-4845
Fax. 0-2104-4098


สอบถามรายละเอียดด้านเทคนิค

ส่วนบริการอินเทอร์เน็ต ฝ่ายสื่อสารข้อมูล (บางรัก)
Tel. 0-2104-2372, 0-2104-2374 (be at service for 24 hrs.)
Fax. 0-2104-2270
E-mail : admin-thix@cat.net.th


สอบถามรายละเอียดบริการอื่น

- www.catdatacom.com
- www.cattelecom.com
- CAT Contact Center : 1322

BREAKING NEWS

May 1, 2018

True Internet ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ปรับเพิ่มการเชื่อมต่อบริการ CAT THIX จาก Bandwidth 110 Gbps เป็น 120 Gbps

April 1, 2018

UNINET โครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ปรับเพิ่มการเชื่อมต่อบริการ CAT NIX จาก Bandwidth 90 Gbps เป็น 100 Gbps

March 8, 2018

CAT ONNET ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เชื่อมต่อบริการ CAT THIX จาก Bandwidth 180 Gbps เป็น 210 GbpsQR Code for http://www.cat.net.th